За нас

Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ“ има за цел да защитава правата и интересите на българските музеи пред държавни и общински органи и организации, както и пред всички юридически и физически лица в страната и чужбина; да популяризира дейността на българските музеи в страната и чужбина; да подпомага развитието на музеите и да разширява обмена на информация между музеите; да утвърждава етичните и научни стандарти в областта на науката и изкуствата; да установява и развива връзки със сродни организации в страната и чужбина; да разработва и участва в проекти за подпомагане развитието на националната музейна мрежа, опазването и представянето на културното ни наследство; да осъществява дейности, свързани с развитие и насърчаване на музейната дейност като цяло.