У С Т А В

на сдружение с нестопанска цел
за извършване на дейност в обществена
полза

„БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ“

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1 (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.

(2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на сдружението.

(4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

Наименование

Чл. 2 (1) Наименованието на сдружението е Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ”, което на латиница се изписва „BULGARIAN MUSEUMS”.
(2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението, номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището и адресът на сдружението са: гр. Пазарджик, пл. „Константин Величков” № 15.

Срок

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Определяне на дейността

Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в обществена полза, определена с този Устав и други вътрешни актове, съгласно Закона.

Основни цели на сдружението

Чл. 6. Основни цели на сдружението са:

1.Да защитава правата и интересите на българските музеи пред държавни и общински органи и организации, както и пред всички юридически и физически лица в страната и чужбина.

2.Да популяризира дейността на българските музеи в страната и чужбина.

3.Да подпомага развитието на музеите и да разширява обмена на информация между музеите.

4.Да утвърждава етичните и научни стандарти в областта на науката и изкуствата.

5.Да установява и развива връзки със сродни организации в страната и чужбина.

6.Да разработва и участва в проекти за подпомагане развитието на националната музейна мрежа, опазването и представянето на културното ни наследство.

7.Осъществява дейности, свързани с развитие и насърчаване на музейната дейност като цяло.

Средства за постигане на целите на Сдружението

Чл. 7. Сдружението постига целите си чрез:

1.Представлява музеите пред държавни и общински органи и организации, както и пред всички юридически и физически лица в страната и чужбина.

2.Участва със свои представители в комисии и работни групи при определяне на критерии за стандарти за дейността на музеите.

3.Участва със свои представители в работни групи при изготвянето на проекти за промени на закони, наредби, правилници и други актове, свързани с дейността на българските музеи.

4.Участва в международни конференции, симпозиуми и други прояви, провеждани в страната и чужбина, с цел популяризиране дейността на българските музеи.

5.Подпомага провеждането на музейни форуми.

6.Набира и разпределя средства за осъществяване целите на сдружението.

7.Организира срещи, образователни курсове, семинари, лекции, конференции, изложби и други публични прояви, свързани с работата на музеите.

8.Разработва информационни продукти и материали във връзка с осъществяване целите на сдружението.

9.Информира за дейността си чрез средствата за масова информация.

10.Осъществява съвместна дейност със сродни по цел организации в страната и чужбина.

11.Осъществява издателска дейност.

12.Разработва и участва в проекти и програми като бенефициент и партньор.

13.Инициира учредяването на награди в областта на музеологията.

14.Разработва система за категоризиране на музеите.

Предмет на дейност

Чл. 8. Предметът на дейност на сдружението е в съответствие с целите на сдружението и съобразно предвидените в този Устав средства за постигането им и включва: популяризиране в страната и чужбина на работата на българските музеи; организиране и участие в проекти, курсове, обучения, конкурси в различните аспекти на културната дейност в различните й и разнообразни форми и проявления; използване и стопанисване на помещения в рамките на целите на сдружението и средствата за реализацията им; организиране на информационна банка за дейността на сдружението; създаване на уебсайт и използване на други форми на електронни комуникации за популяризиране дейността на сдружението; Иницииране и учредяване на награди; издателска дейност, организиране на музейни форуми, участие в работни групи и комисии; защита правата на музеите пред всички власти в страната, както и други дейности, разрешени от Закона и съответстващи на целите на сдружението.

II. ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения

Чл. 9. (1) Членуването в сдружението е доброволно.

(2) Член на сдружението може да бъде всеки културен институт със статут на музей /държавен, регионален, общински, със смесено участие, частен, държавна и общинска галерия/, който притежава и статут на юридическо лице, дейността му е регламентирана в Закона за културното наследство, споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, приема неговия устав, заплаща редовно членския си внос, работи за развитието на българските музеи и повишаването на авторитета им в страната и чужбина.

Чл. 10. Всеки член на сдружението има право:

      1. да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
      2. да бъде избиран в неговите органи на управление;
      3. да бъде информиран за дейността на сдружението;
      4. да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.

Чл. 11. Всеки член на сдружението е длъжен:

      1.да заплаща ежегоден членски внос от 120 лева авансово до 1 април;

      2.да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;

      3.да работи за издигане на обществения авторитет на сдружението.

Чл. 12. Членствените права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други членове в случай на прекратяване на членството. Упражняването на членствени права се осъществява от законния представител на съответния културен институт, но може да бъде предоставено и на друго лице чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Придобиване на членство

Чл. 13. (1) Членовете се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

(2) Всеки новоприет член заплаща членския си внос в пълен размер, независимо в кой период от годината придобива право за членуване в сдружението, не по-късно от 10 /десет/ дни след получаване по надлежния ред /писмо с обратна разписка/ на официалния протокол на УС, удостоверяващ приемането му.

(3) Новоприет член, който не заплати членския си внос в срока по предходната алинея, автоматично губи членствени права.

(4) За всяка следваща година членският внос се заплаща съгласно чл.11, т.1 от настоящия Устав.

Прекратяване на членство

Чл. 14. (1) Членството автоматично се прекратява:

      1. с едностранно писмено волеизявление до Управителния съвет на сдружението от ръководителя на юридическото лице /музей или галерия/, считано от деня, следващ този, в който е уведомен Управителният съвет;
      2. със закриване на музея /галерията/, считано от деня, в който закриването на културната институция става ефективно;
       3. при неплащане на членски внос в срока, упоменат в чл.11, т.1, считано от 10 март на същата година.

(2) Решение за изключване се взема от Управителния съвет на сдружението при наличие на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.

Статут и задължения на музеите, нечленуващи в сдружението

Чл. 15 (1) Музеи, нечленуващи в сдружението, могат да вземат участие в организираните от него прояви, респ. в такива с негово участие, само след предварително уведомяване и съгласуване с Управителния съвет на сдружението.

(2) Музеи, нечленуващи в сдружението, но вземащи участие в организираните от него прояви, респ. в такива с негово участие, са длъжни да заплащат участието си според вида и времетраенето на проявите.

III. ИМУЩЕСТВО

Имущество

Чл. 16. Имуществото на сдружението се състои от право на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

Източници на средства на сдружението

Чл. 17. (1) Сдружението, в лицето на Управителния съвет, може да получава средства от дарения от физически и юридически лица, от спонсорство, да участва в проекти и програми, да изработва такива, да приема други форми на безвъзмездно подпомагане.

(2) Средства за сдружението могат да се генерират чрез реализиране на художествена продукция и реклама в издаваните вестници и списания и други подобни форми на дейност в рамките на целите, средствата за тяхното постигане и предмета на дейност на сдружението.

Стопанска дейност

Чл. 18. (1) Сдружението може да извършва стопанска дейност, свързана с основния му предмет:

      1. Формулиране и реализиране на проекти, свързани с целите на сдружението.

      2. Рекламна и маркетингова дейност, свързана с целите на сдружението.

      3. Управление на държавни, общински и частни собствености, свързани с целите на сдружението.

(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони;

(3) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирано сдружението, като използва прихода за постигане на определените в настоящия Устав цели;

(4) Изпълнението на извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението;

(5) Контролът върху извършването на стопанската дейност се осъществява от Контролна комисия;

(6) Сдружението не разпределя печалба;

ІV. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на сдружението

Чл. 19. Органите на сдружението са Общото събрание, Управителният съвет и Котролната комисия.

Състав на Общото събрание

Чл. 20. В Общото събрание участват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участвуват в Общото събрание лично или чрез упълномощено от тях лице.

Представителство

Чл. 21. (1) Пълномощник на директора на съответната институция може да бъде само лице, което работи в същата институция или друга, която също е член на сдружението.

(2) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

(3) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

(4) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 22. Общото събрание:

      1. изменя и допълва Устава на сдружението;
      2. приема други вътрешни актове;
      3. преобразува и прекратява сдружението;
      4. избира и освобождава членовете на Управителния съвет и Контролната комисия;
      5. назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;
      6. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;
      7. взема решения за участие в други организации;
      8. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;
      9. приема програма и бюджет на сдружението;
     10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
     11. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
     12. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;
     13. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 23. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.

Свикване на общо събрание

Чл. 24. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свика и по искане на една трета от членовете на сдружението или от всеки член на сдружението в случаите по чл.34, ал.3 от този устав.

(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общото събрание, Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в сайта на сдружението и поставена на място за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, както и задължително изпратена в деня на публикацията й на сайта до всеки от членовете на сдружението по факс, и-мейл или по поща.

(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(5) Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от един месец, като срокът се брои от датата на публикацията на поканата в сайта на сдружението, ако е изпълнено условието на ал.3 за лично уведомяване на членовете най-късно в същия ден.

Право на сведение

Чл. 25. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общо събрание. При поискване те се предоставят на всеки член на сдружението.

Списък на присъстващите

Чл. 26. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове и на техните писмено упълномощени представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират.

(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум, който се осъществява от Контролната комисия.

(3) Списъкът на присъстващите членове представлява неделима част от протокола от съответното заседание на Общото събрание по смисъла на чл. 32 от настоящия Устав.

Кворум

Чл.27. (1) Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете, което се провежда, ако това условие е било вписано в поканата и оповестено по реда на чл.24.

Право на глас

Чл. 28. Всички членове имат право на един глас.

Конфликт на интереси

Чл.29. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

       1. предявяване на искове срещу него;
     2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението;
     3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, съпруга или роднини по права линия на негов законен представител – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
     4. юридически лица, в които той е законен представител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Мнозинство

Чл. 30. (1) Решението на Общото събрание се приема с обикновено мнозинство от присъстващите – 50% плюс 1 /един/ глас.

(2) За решенията по чл.22, т.1 и т.3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

Решения

Чл. 31. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след вписване в регистъра.

Протокол

Чл. 32. (1) За заседанието на Общото събрание се води писмен протокол. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и техните представители и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола, както и да получава препис от протокола.

Управителен съвет

Чл. 33. (1) Сдружението се управлява от Управителен съвет.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3 /три/ години.

(3) Управителният съвет е в състав 5 /пет/ члена, които са членове на сдружението, т.е юридически лица, представлявани от актуалните си законни представители, удостоверяващи това си качество с удостоверение от Регистър Булстат или по друг подходящ начин. Съставът на Управителния съвет се състои от следните функции:

- Председател;

- Заместник-председател;

- Членове – 3 души;

(4) Управителният съвет със свое решение, взето с обикновено мнозинство, определя разпределението на длъжностите в него, съгласно ал.3 от настоящия член на Устава.

Чл. 34. (1) Законните представители на членовете на Управителния съвет, както и техните пълномощници, трябва да:

      1. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, което декларират пред Общото събрание и удостоверяват пред Управителният съвет с представянето на свидетелство за съдимост.

(2) При прекратяване на членството в сдружението на член на Управителния съвет се считат за прекратени и правомощията му като член на УС и от този момент нататък той няма право да гласува и да участва във вземането на решения, а ако прекратилият членството си председателства УС, той следва да бъде заместен незабавно от друг с решение на останалите членове на УС, взето не по-късно от 7 дни от датата на прекратяване на членството.

(3) В случаите по предходната алинея задължително се свиква Общо събрание в срок, не по-дълъг от 30 дни от момента на прекратяване на членството, за да бъде приведен съставът на УС в съответствие с изискванията на този устав. Ако в продължение на повече от шест месеца съставът на УС не бъде попълнен с предвидения в устава брой членове, това е основание всеки член на сдружението да иска свикването на Общо събрание за изменение на устава за намаляване на изисквания от него брой членове на УС или сдружението да бъде прекратено по съдебен ред по иск, предявен от поне една трета от членовете на сдружението или от прокуратурата.

Права и задължения на Управителния съвет

Чл. 35. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите им.

(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Управителният съвет приема правилник за изпълнение на Устава, разпределя длъжностите между членовете си, съгласно чл. 33, ал.3 и 4 от настоящия Устав и избира Председател от членовете си.

(4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 6 /шест/ месеца.

(5) Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(6) Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението.

(7) Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.

(8) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

(9) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

(10) Управителният съвет приема нови членове.

Кворум и мнозинство на Управителния съвет

Чл. 36. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на Съвета, упълномощен с писмено пълномощно, снабдено с печата на културната институция. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Кворумът се удостоверява с подписите на всеки от присъстващите в списък, който представлява неделима част от протокола от съответното заседание на Управителния съвет.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен в случаите по чл.32, ал.4 от ЗЮЛНЦ, които се вземат с обикновено мнозинство от всички членове на УС.

(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола с подписа на председателстващия заседанието.

(4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:

      1. съществена промяна на дейността на сдружението;
      2. съществени организационни промени във вътрешните правила;
      3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова;

(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

Чл. 37. Управителният съвет дава отчет пред Общото събрание веднъж в годината.

Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл. 38. (1) Управителният съвет носи солидарна отговорност за своите действия.

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Председател на Управителния съвет:

Чл. 39. Председателят на Управителния съвет:

      1. представлява сдружението пред държавни, областни и общински органи, провежда разговори и/или преговаря с ръководствата на държавните, областните и общинските институции в Република България, като има право да възлага на други членове на Управителния съвет отделни свои функции и правомощия;
      2. свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
      3. сключва договори от името на сдружението;
      4. взема решения в оперативен план, съобразно целите на сдружението и законите на страната.

Контролна комисия

Чл. 40 (1) Контролната комисия се състои от 3 членове – председател и двама редовни члена, като членовете на комисията се представляват от актуалните си законни представители или от изрично упълномощени от тях лица с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

(2) Членовете на Контролната комисия се избират от Общото събрание за срок от 3 /три/ години, като не могат да бъдат едновременно членове и на Управителния съвет.

(3) Член на Контролната комисия може да бъде член на сдружението, чийто законен представител не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, което декларира писмено пред Общото събрание в деня на избирането си.

(4) Членовете на Контролната комисия избират Председател, който координира дейността на комисията, свиква заседанията, представлява КК пред Общото събрание на сдружението и Управителния съвет на сдружението, дава отчет за дейността на Контролната комисия пред Общото събрание.

(5) Всеки от членовете на Контролната комисия има право на един глас при вземане решения в рамките на дейността на комисията.

(6) Решения на Контролната комисия могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете й, лично или от изрично упълномощени от тях лица с пълномощно с нотариална заверка на подписа, или пък представлявани с писмено пълномощно от друг член на комисията. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Кворумът се удостоверява с подписите на всеки от присъстващите в списък, който представлява неделима част от протокола от съответното заседание на Контролната комисия по смисъла на чл. 40, ал. 8 от настоящия Устав.

(7) Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

(8) За провеждането на заседанията на Контролната комисия се води протокол, в който се отразява дневния ред, обсъжданията, начина на гласуване, взетите решения, други въпроси, предмет на обсъждане и дейност на Контролната комисия, който протокол се подписва от всички присъстващи членове на комисията.

Чл. 41 Контролната комисия контролира изпълнението на решенията на Общото събрание, извършването на стопанската дейност на сдружението и изпълнението на целите на сдружението в рамките на дейността му, като за своята дейност, решения и предложения информира Управителния съвет и докладва решенията и предложенията и отчита дейността си пред Общото събрание на сдружението.

V.ПРЕКРАТЯВАНЕ

Основания за прекратяване

Чл. 42. Сдружението се прекратява:

      1. по решение на Общото събрание;
      2. при обявяването му в несъстоятелност;
      3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

VI. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 43. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

§2. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав, се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

§3. Този Устав е приет на учредително събрание за създаване на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза „БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ”, проведено на 30 ноември 2012 г. в гр. Русе.

§4. Списъкът на учредителите /юридически лица, представлявани от техните ръководители с трите имена, ЕГН и подписите/, приели този Устав, е неразделна част от него.


Вписани промени в Агенция по вписванията на 26.03.2019 г. след приемането им от Общото събрание на Сдружение „Български музеи“ на 30.11.2018 г.