2014

ВТОРО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ”


На 11 септември 2014 г. от 17.00 ч. в Двореца на културата в град Перник се проведе Второто редовно общо събрание на Сдружение „Български музеи“ при дневен ред:


     1. Приемане отчета за дейността на Сдружението през 2014 година.

     2. Приемане финансовия отчет на Сдружението.

     3. Приемане на програма и бюджет на Сдружението за 2015 година.

     4. Други.


По точка първа от дневния ред присъстващите членове на Общото събрание приеха единодушно отчета за работата на Управителния съвет за цялата 2013г., както и отчета за дейността в периода 1 януари – 10 септември 2014 г.


По точка втора от дневния ред присъстващите членове на Общото събрание приеха единодушно финансовия отчет на УС за цялата 2013 г., както и финансовия отчет за периода 1.01 – 01.09.2014 г., одобрени преди това от Контролната комисия.


По точка трета от дневния ред присъстващите членове на Общото събрание приеха единодушно предложенията на Управителния съвет за програма и бюджет на Сдружението за 2014 г.


Общото събрание гласува правомощия на Управителния съвет за изработване на знак и други рекламни материали на Сдружението, сключване на договори със сродни сдружения, асоциации и съюзи, да участва в проекти по европейски и национални програми, да предложи в Министерство на културата промени в Наредбите, които касаят музеите, да участва в комисии към Министерство на културата и други министерства, да подготви критерии за категоризация на музеите, да подготви предложения за единен класификатор на музейните длъжности, да предложи промяна на собствеността на сгради, стопанисвани от музеите, да предложи критерии за определяне на 23 музея-членове на Сдружението, които да бъдат изпратени на следващото обучение на музеите през м.ноември 2014 г., което да надгради знанията от предишните обучения за събиране на средства за музеите, да изработи проект за безплатни пропуски на членовете си при посещение в други музеи.


Общото събрание гласува разходи от 6 000 лв. за 2015 г.


По точка четвърта от дневния ред бяха обсъдени и гласувани следните предложения:


     - в отговор на писмо на министъра на културата с изх.№ 62-00-392/22.08.2014 г. да бъдат предложени 6 регионални музея за охранително обследване, Общото събрание определи това да бъдат РИМ-Враца, РИМ-Сливен, РИМ-Търговище, РИМ-Шумен, РИМ-Бургас, РИМ-Благоевград.

     - Общото събрание единодушно реши Сдружението да се присъедини към Пакта за култура, с основно искане да бъдат предвидени ежегодно финансови средства в размер на 1% от БВП за културата в Република България


Бяха направени и няколко съобщения от председателя на УС, който запозна музеите с РМС №633 от 8.09.2014 г., според което стандартът за музеи и галерии се увеличава от началото на 2015 г. с 2%, както и с увеличение броя на субсидираните бройки с още 90, т.е. реално общо увеличение в пари – 1 314 850 лв.


Председателят на УС запозна отново музеите и с писмото с основни искания на Сдружението, изпратено на министъра на културата на 1.09.2014 г.


Представителите на музеите и галериите, присъствали на Общото събрание, бяха запознати и с работата на междуведомствената комисия към МК, в която участва и председателят на Управителния съвет на Сдружението. Комисията излезе с предложение към министъра на културата от следващата 2015г. музеите и галериите, които се финансират със субсидирани бройки, да получават и финансови добавки за стопанисваните от тях закрити, открити площи и брой сгради. Предложението предвижда ежегодно финансиране от 4 632 000 лв. Документът е подписан от министъра на културата и внесен за одобрение в Министерство на финансите на 1.09.2014 г.

След изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.