2014

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ“ В ПЕРИОДА 01.01.2014 – 10.09.2014 ГОДИНА