2013

ОБЩО СЪБРАНИЕ

на Сдружение „Български музеи“


    На 26 септември 2013 г. от 12.00 ч. в град Кюстендил се проведе редовно Общо събрание на Сдружение „Български музеи“ при дневен ред:


1. Отчет за дейността на сдружението през 2013 година.
2. Обсъждане на предложения за промени в Закона за културното наследство.
3. Приемане на програма и бюджет на Сдружението за 2014 година.
4. Други.    По точка първа от дневния ред присъстващите членове на Общото събрание приеха единодушно отчета за работата на Управителния съвет в периода 1 януари – 25 септември 2013 г. ОС прие и финансовия отчет на УС, одобрен преди това от Контролната комисия.


    По точка втора от дневния ред присъстващите членове на Общото събрание приеха единодушно предложенията на Управителния съвет за промени в Закона за културното наследство.


   По точка трета от дневния ред присъстващите членове на Общото събрание приеха единодушно предложенията на Управителния съвет за програма и бюджет на Сдружението за 2014 г.

    ОС гласува правомощия на Управителния съвет за сключване на договори със сродни сдружения, асоциации и съюзи, да участва в проекти по европейски и национални програми, да предложи в Министерство на културата промени в ЗКН и Наредбите, които касаят музеите. ОС одобри разходи за 5 000 лв. за 2014 г.


    По точка трета от дневния ред бяха направени съобщения от РИМ – Пазарджик, Националния музей на образованието, Музей „Христо Ботев“ – Калофер.


    След изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.


   ОТЧЕТЕН ДОКЛАД   


Борис Хаджийски
Председател на УС на Сдружение „Български музеи“

30.09.2013г.