2013

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Уважаеми членове на Сдружение „Български музеи“,


    Съгласно чл.23(1) от Устава на Сдружението, по инициатива на Управителния съвет, в сградата на Регионален исторически музей –Кюстендил, на 26 септември 2013 г. от 12.00 ч. ще се проведе редовно Общо събрание на Сдружение „Български музеи“.


Дневен ред на Общото събрание:

1. Отчет за дейността на Сдружението през 2013 година.
2. Обсъждане на предложения за промени в Закона за културното наследство.
3. Приемане на програма и бюджет на сдружението за 2014 година.
4. Други.    Съгласно разпоредбите на чл.20 и 21 от Устава директорите могат да упълномощават свой представител, който има право да участва в Общото събрание и да гласува от името на съответната институция. Пълномощникът трябва да е служител на институцията, която го упълномощава, или на друга институция, която също е член на сдружението. Пълномощните се издават изрично за участие в Общото събрание.


Борис Хаджийски
Председател на УС на Сдружение „Български музеи“

26.08.2013г.